Atanas PAPARIZOV : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Наблюдател
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Коалиция за България (България)
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Коалиция за България (България)
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : ПЕС – БСП и ДСХ (България)

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Регламента за структурните фондове за 2007-2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативни програми  
- ITRE_AD(2009)413960 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.