Evgeni KIRILOV : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Коалиция за България (България)

Председател 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

членове 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на законодателството за единно европейско небе  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно преразглеждане на Европейската политика за съседство  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за премахване на ограниченията за наемане на работа за граждани на новите държави-членки на ЕС  
- P7_DCL(2010)0023 - Отпаднала  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Евгени КИРИЛОВ , Илиaна ИВAНОВА  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 81 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси