Antonyia PARVANOVA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Национално движение за стабилност и възход (България)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Канада
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки  
- IMCO_AD(2013)507984 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно функциониране и прилагане на установените права за лицата, пътуващи с въздушен транспорт  
- IMCO_AD(2012)472374 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ - Програма „Козлодуй“  
- ENVI_AD(2010)439141 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието (програма АЖИ), съвместно предприета от няколко държави членки  
- FEMM_AD(2013)522834 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подобряването на ранното диагностициране на сърдечносъдовите заболявания сред жените  
- P7_DCL(2014)0003 - Отпаднала  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 151 - 14-04-2014
Писмена декларация относно борбата срещу високото разпространение на незаразни болести на островите  
- P7_DCL(2014)0002 - Отпаднала  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 61 - 14-04-2014
Писмена декларация относно борбата с нарушенията в хранителното поведение  
- P7_DCL(2013)0026 - Отпаднала  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Антония ПЪРВАНОВА , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Дата на внасяне : 09-12-2013
Срок : 09-03-2014
Брой подписали : 68 - 10-03-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси