Nedzhmi ALI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Движение за права и свободи (България)

Заместник-председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета  
- BUDG_AD(2018)625573 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите  
- CONT_AD(2018)627870 -  
-
CONT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун  
- P8_DCL(2016)0118 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017
Писмена декларация относно превръщането на ЕС в зона свободна от делфинариуми  
- P8_DCL(2016)0104 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Неджми АЛИ , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 46 - 04-01-2017
Писмена декларация относно повишаването на енергийната ефективност в селските, планинските и отдалечените райони  
- P8_DCL(2016)0103 - Отпаднала  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Неджми АЛИ , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Илхан КЮЧЮК , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 101 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси