• Dimitar   STOYANOV  

Dimitar STOYANOV : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оценката на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия  
- JURI_AD(2012)494668 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки  
- JURI_AD(2012)489618 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги  
- JURI_AD(2012)489642 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони  
- JURI_AD(2012)492595 -  
-
JURI