Matthias GROOTE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 31-10-2016 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 31-10-2016 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 01-07-2014 / 31-10-2016 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 14-07-2014 / 31-10-2016 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 14-07-2014 / 31-10-2016 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 08-07-2014 / 31-10-2016 : Комисия по регионално развитие
  • 16-07-2014 / 31-10-2016 : Делегация за връзки с Беларус

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година  
- ENVI_AD(2014)536226 -  
-
ENVI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси