Donata GOTTARDI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 08-05-2006 / 30-05-2006 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
 • 31-05-2006 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Италия)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Италия)

членове 

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-06-2006 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

Заместник 

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 13-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация  
- FEMM_AD(2009)415155 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно социалната икономика  
- ECON_AD(2008)415134 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество  
- ECON_AD(2008)414201 -  
-
ECON 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за правата на хората с увреждания при бедствия  
- P6_DCL(2009)0010 - Отпаднала  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 168 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.