Gianluca SUSTA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 05-10-2010 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 06-10-2010 / 14-03-2013 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 27-04-2011 : Partito Democratico (Италия)
 • 28-04-2011 / 14-03-2013 : - (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 12-03-2013 : Комисия по международна търговия
 • 13-03-2013 / 14-03-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Комисия по бюджети

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия  
- INTA_AD(2012)492632 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки  
- INTA_AD(2012)492628 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги  
- INTA_AD(2012)492622 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен)  
- INTA_AD(2012)492800 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави  
- INTA_AD(2012)489443 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност  
- INTA_AD(2012)485930 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно международната търговия като инструмент за устойчиво икономическо развитие и защита на потребителите  
- P7_DCL(2012)0016 - Отпаднала  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 13-09-2012
Брой подписали : 287 - 13-09-2012
Писмена декларация относно изготвянето на „Харта за правата на преждевременно роденото дете“  
- P7_DCL(2011)0012 - Отпаднала  
Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Дата на внасяне : 23-03-2011
Срок : 23-06-2011
Брой подписали : 58 - 23-06-2011
Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт  
- P7_DCL(2011)0007 - Приета  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0273
Брой подписали : 399 - 09-06-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси