Adina-Ioana VĂLEAN : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (Румъния)

Председател 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение