Søren Bo SØNDERGAARD : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 04-02-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 04-02-2014 : Folkebevægelsen mod EU (Дания)

Заместник-председател 

 • 18-04-2012 / 10-07-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 04-02-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 04-02-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 11-07-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 04-02-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 16-09-2009 / 04-02-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 04-02-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL  
- CONT_AD(2014)521741 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004  
- CONT_AD(2013)514829 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане  
- CONT_AD(2013)516714 -  
-
CONT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден за признаване на жертвите на европейската колонизация и колониалното робство  
- P7_DCL(2013)0002 - Отпаднала  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 116 - 15-07-2013
Писмена декларация относно лагера Ашраф  
- P7_DCL(2010)0075 - Приета  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Дата на приемане : 25-11-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0452
Брой подписали : 401 - 25-11-2010
Писмена декларация относно премахването на смъртното наказание и случая на Mumia Abu-Jamal  
- P7_DCL(2010)0058 - Отпаднала  
Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES  
Дата на внасяне : 05-07-2010
Срок : 11-11-2010
Брой подписали : 171 - 11-11-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси