Wolfgang BULFON : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Комисия по правни въпроси
  • 01-02-2007 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
  • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 25-01-2007 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация  
- IMCO_AD(2008)404772 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на Общността за намаление на емисиите на СО2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили  
- IMCO_AD(2007)390568 -  
-
IMCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.