Cristian-Silviu BUŞOI : Начална страница 

Председател 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Числен състав на комисиите (B9-0039/2020) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка