Bilyana Ilieva RAEVA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 06-06-2007 / 19-07-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
  • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Национално движение Симеон Втори (България)

Председател 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

членове 

  • 18-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 21-06-2007 / 04-09-2007 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

  • 15-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи  
- EMPL_AD(2008)414182 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно Специален доклад №8/2007 на Европейската сметна палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност  
- ECON_AD(2008)411931 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно демографското бъдеще на Европа  
- ECON_AD(2007)394184 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за обща европейска политика в областта на отглеждането и възпитанието на деца в неравностойно положение  
- P6_DCL(2008)0014 - Отпаднала  
Филиз ХЮСМЕНОВА , Метин КАЗАК , Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ , Биляна Илиева РАЕВА , Илияна ЙОТОВА  
Дата на внасяне : 18-02-2008
Срок : 22-05-2008
Брой подписали : 110 - 22-05-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.