Metin KAZAK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Движение за права и свободи (България)

Заместник-председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно план за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа  
- INTA_AD(2013)521775 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия  
- INTA_AD(2013)510734 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за Черно море  
- INTA_AD(2010)448814 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно състоянието и бъдещите перспективи на европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси