Colm BURKE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Fine Gael Party (Ирландия)

членове 

  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно справяне с предизвикателствата, свързани с петролната криза  
- IMCO_AD(2008)414941 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.