Pierre PRIBETICH : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 04-07-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 04-07-2007 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Франция)

членове 

  • 10-07-2007 / 01-02-2009 : Комисия по регионално развитие
  • 11-07-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

  • 10-07-2007 / 31-01-2009 : Комисия по бюджетен контрол
  • 03-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно европейска пристанищна политика  
- REGI_AD(2008)400699 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно използването на софтуер с отворен код  
- P6_DCL(2008)0046 - Отпаднала  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Дата на внасяне : 19-05-2008
Срок : 25-09-2008
Брой подписали : 154 - 25-09-2008
Писмена декларация относно забраната за пускане на пазара и използването на насочения срещу младежите уред „Москито”  
- P6_DCL(2008)0040 - Отпаднала  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Брой подписали : 77 - 10-09-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.