Margaritis SCHINAS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Гърция)

членове 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви на Съвета 68/151/ЕИО и 89/666/ЕИО относно задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества  
- ECON_AD(2008)412084 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“)  
- BUDG_AD(2007)398607 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.