Anni PODIMATA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Гърция)

Заместник-председател 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Европейски парламент
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Европейски парламент

Заместник-председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 20-01-2010 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Бюро на Европейския парламент
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие”  
- ITRE_AD(2010)430835 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата  
- ITRE_AD(2010)430834 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси