Maria Eleni KOPPA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Гърция)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 26-03-2012 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 18-01-2010 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“  
- AFET_AD(2011)456623 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация: оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и перспективи за финансиране  
- AFET_AD(2010)440114 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност  
- INTA_AD(2012)489414 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси