Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 10-10-2007 / 08-04-2008 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети

Заместник 

  • 09-10-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси
  • 09-10-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
  • 05-02-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  
- BUDG_AD(2009)421229 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно финансирането на действия, които не са обект на публична помощ за развитие в страните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1905/2006  
- BUDG_AD(2008)415052 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.