Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет 2013 г. ( всички раздели  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси