Armando FRANÇA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 15-10-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 15-10-2007 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

  • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
  • 23-10-2008 / 18-11-2008 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 23-10-2007 / 22-10-2008 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 23-10-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 23-10-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур
  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия с оглед приемането на Рамково решение на Съвета относно изпълнението на задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация и Рамково решение 2008/.../ПВР от … относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз  
- A6-0285/2008 -  
-
LIBE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.