Victor BOŞTINARU : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно доклада за напредъка, постигнат в сектора на възобновяемите енергийни източници  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно изграждането на Виа Карпатия – стратегически транспортен маршрут за източните региони на ЕС  
- P8_DCL(2016)0019 - Отпаднала  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 61 - 08-06-2016
Писмена декларация относно региона на Карпатите в ЕС  
- P8_DCL(2015)0073 - Отпаднала  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Дата на внасяне : 14-12-2015
Срок : 14-03-2016
Брой подписали : 47 - 15-03-2016
Писмена декларация относно по-ефективно и координирано изпълнение на макрорегионалните стратегии на ЕС  
- P8_DCL(2015)0016 - Отпаднала  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Дата на внасяне : 27-04-2015
Срок : 27-07-2015
Брой подписали : 79 - 28-07-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси