Dumitru OPREA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Независими членове
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Liberal Democrat (Румъния)
  • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Комисия по култура и образование
  • 14-01-2008 / 18-12-2008 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 17-12-2007 / 18-12-2008 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)  
- CULT_AD(2008)409522 -  
-
CULT 

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.