• Csaba   SÓGOR  

Csaba SÓGOR : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния  
- EMPL_AD(2018)625383 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда  
- LIBE_AD(2018)623868 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- LIBE_AD(2018)625438 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)  
- LIBE_AD(2018)616760 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“)  
- LIBE_AD(2016)573202 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби  
- EMPL_AD(2015)557113 -  
-
EMPL