• Csaba   SÓGOR  

Csaba SÓGOR : Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна  
- LIBE_AD(2017)607915 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно „Към нова рамка за търговията между Европейския съюз и Турция и модернизацията на митническия съюз”  
- LIBE_AD(2017)595635 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013  
- EMPL_AD(2016)587440 -  
-
EMPL