Urszula GACEK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 06-12-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 06-12-2007 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

  • 12-12-2007 / 08-07-2008 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 19-05-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

Заместник 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно трансграничните последствия от правната защита на пълнолетните лица  
- LIBE_AD(2008)414145 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за премахване на визовия режим от страна на Съединените щати за гражданите на държавите-членки на ЕС  
- P6_DCL(2009)0024 - Отпаднала  
Душана ЗДРАВКОВА , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Panayiotis DEMETRIOU , Stavros LAMBRINIDIS  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 71 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.