Christa PRETS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Заместник-председател 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно ролята на спорта в образованието  
- FEMM_AD(2007)388660 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ по ефикасността и справедливостта в системите на европейското образование и обучение  
- FEMM_AD(2007)388665 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно ,Прилагане на познанията в практиката: широка иновационна стратегия за Европа“  
- REGI_AD(2007)384512 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за отделянето на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС  
- P6_DCL(2008)0033 - Приета  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Дата на внасяне : 21-04-2008
Срок : 24-07-2008
Дата на приемане : 02-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0390
Брой подписали : 433 - 10-07-2008
Писмена декларация за защита на информационните източници  
- P6_DCL(2007)0053 - Отпаднала  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Брой подписали : 88 - 27-09-2007
Писмена декларация on combating the trafficking and prostitution of children at EU internal borders between old and new Member States EN  
- P6_DCL(2006)0079 - Отпаднала  
Milan HORÁČEK , Simon COVENEY , Christa PRETS  
Дата на внасяне : 23-10-2006
Срок : 01-02-2007
Брой подписали : 160 - 01-02-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.