Karin SCHEELE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 10-12-2008 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 10-12-2008 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 10-12-2008 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 10-12-2008 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 10-05-2007 / 10-12-2008 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 10-12-2008 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 10-12-2008 : Комисия по развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара  
- ENVI_AD(2007)390482 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за въвеждане на забрана за продажбата на електрически крушки с нажежаема жичка в Европейския съюз  
- P6_DCL(2007)0029 - Отпаднала  
Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM  
Дата на внасяне : 12-03-2007
Срок : 12-06-2007
Брой подписали : 193 - 12-06-2007
Писмена декларация on Female Genital Mutilation EN  
- P6_DCL(2006)0041 - Отпаднала  
Feleknas UCA , Raül ROMEVA i RUEDA , Karin SCHEELE , Jürgen SCHRÖDER , Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE  
Дата на внасяне : 15-05-2006
Срок : 15-09-2006
Брой подписали : 190 - 15-09-2006
Писмена декларация on diabetes EN  
- P6_DCL(2006)0001 - Приета  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Дата на внасяне : 16-01-2006
Срок : 16-04-2006
Дата на приемане : 27-04-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0185
Брой подписали : 422 - 16-04-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.