Dirk STERCKX : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
  • 20-07-2009 / 06-09-2011 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 06-09-2011 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Белгия)

членове 

  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ ЕС и Китай: дисбаланси в търговията?  
- EMPL_AD(2011)460639 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите  
- ECON_AD(2009)428154 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно политиката на конкуренция през 2009 г. в областта на транспорта  
- TRAN_AD(2010)448679 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси