Philippe BUSQUIN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Parti Socialiste (Белгия)

членове 

 • 15-09-2004 / 13-12-2006 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-12-2006 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on Nanosciences and nanotechnologies: An action plan for Europe 2005-2009 EN  
- ENVI_AD(2006)370108 -  
-
ENVI 
OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Security Research : The Next Steps EN  
- ITRE_AD(2005)353422 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от всеобхватна стратегия за контрол на рака  
- P6_DCL(2007)0052 - Приета  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Дата на приемане : 11-10-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0434
Брой подписали : 435 - 27-09-2007
Писмена декларация on supplying approved charities working to implement the European food aid programme for the most deprived citizens EN  
- P6_DCL(2005)0075 - Приета  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 27-03-2006
Дата на приемане : 04-04-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0125
Брой подписали : 391 - 27-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.