Monica FRASSONI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Съпредседател
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Съпредседател
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Съпредседател

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Италия)

членове 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Председателски съвет
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Председателски съвет
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предложение за прозрачно етикетиране в полза на правилното информиране относно произхода, качеството и контрола на хранителните продукти  
- P6_DCL(2009)0008 - Отпаднала  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 301 - 08-05-2009
Писмена декларация относно Европейски ден в памет на жертвите на мафията и относно повторното използване за социални цели на имущество и капитали, конфискувани от международни престъпни организации  
- P6_DCL(2008)0108 - Отпаднала  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 220 - 02-04-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.