Piia-Noora KAUPPI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 18-11-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 19-11-2008 / 31-12-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 31-12-2008 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 08-07-2008 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 31-12-2008 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 31-12-2008 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 31-12-2008 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15-03-2007 / 31-12-2008 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 09-07-2008 / 31-12-2008 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно хедж фондовете и фондовете за дялово участие в непублични дружества  
- JURI_AD(2008)404799 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ по задълженията на доставчиците на трансгранични услуги  
- JURI_AD(2007)390372 -  
-
JURI 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the liability of carriers of passengers by sea and inland waterways in the event of accidents EN  
- JURI_AD(2006)376322 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно провеждане на всички пленарни сесии на Европейския парламент в Брюксел  
- P6_DCL(2008)0075 - Отпаднала  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Piia-Noora KAUPPI , Frédérique RIES , Catherine STIHLER , Helga TRÜPEL  
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 286 - 16-01-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.