Marit PAULSEN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Liberalerna (Швеция)

Заместник-председател 

  • 23-10-2014 / 29-09-2015 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

членове 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-07-2014 / 22-10-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

Заместник 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опрашителите, здравословното състояние на пчелите и сектора на пчеларството  
- P8_DCL(2015)0043 - Отпаднала  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 82 - 08-12-2015
Писмена декларация относно създаването на „обслужване на едно гише“ в областта на хуманното отношение към животните  
- P8_DCL(2015)0022 - Отпаднала  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Дата на внасяне : 27-05-2015
Срок : 27-08-2015
Брой подписали : 84 - 26-08-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси