Ingo SCHMITT : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 17-10-2005 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 17-10-2005 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-2004 / 17-10-2005 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 15-09-2004 / 17-10-2005 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 21-07-2004 / 17-10-2005 : Комисия по правни въпроси
  • 15-09-2004 / 17-10-2005 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.