Alexander RADWAN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 02-12-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 02-12-2008 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Заместник-председател 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-09-2004 / 02-12-2008 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 18-01-2006 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 05-03-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 06-03-2007 / 02-12-2008 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно „Акт за малките предприятия” за Европа  
- P6_DCL(2008)0035 - Отпаднала  
Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN  
Дата на внасяне : 21-04-2008
Срок : 04-09-2008
Брой подписали : 333 - 04-09-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.