Heide RÜHLE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
  • 16-09-2009 / 22-03-2011 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия  
- REGI_AD(2012)496425 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели  
- IMCO_AD(2010)445757 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави  
- IMCO_AD(2013)510696 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно прилагането на принципа за субсидиарност и многообразие при определянето на конкретните задачи, които държавите-членки възлагат на социалните жилища  
- P7_DCL(2010)0085 - Отпаднала  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 17-02-2011
Брой подписали : 164 - 17-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси