Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 15-04-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 27-03-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006  
- ENVI_AD(2012)487713 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда  
- ITRE_AD(2012)476125 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020г.)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.)  
- ENVI_AD(2012)487909 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси