Hélène FLAUTRE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

Председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 27-06-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно преразглеждане на Европейската политика за съседство  
- LIBE_AD(2011)469892 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ  
- P7_DCL(2011)0025 - Приета  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 29-09-2011
Дата на приемане : 29-09-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0432
Брой подписали : 381 - 29-09-2011
Писмена декларация относно етикетиране на стоки от окупираните палестински територии  
- P7_DCL(2010)0064 - Отпаднала  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 06-12-2010
Брой подписали : 110 - 06-12-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси