Danielle AUROI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128