Amalia SARTORI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Италия)

Председател 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник-председател 

 • 16-09-2009 / 24-01-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на комисии
 • 25-01-2013 / 12-06-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- ITRE_AD(2013)510865 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО  
- ITRE_AD(2013)504167 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове  
- ITRE_AD(2013)500626 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020  
- ITRE_AD(2012)492879 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти  
- IMCO_AD(2011)458832 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата  
- IMCO_AD(2011)456879 -  
-
IMCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси