Ilda FIGUEIREDO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) (Португалия)

Заместник-председател 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

членове 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика  
- ITRE_AD(2010)440014 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс  
- ITRE_AD(2011)458808 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно развитието на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия  
- ITRE_AD(2010)440203 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността  
- P7_DCL(2010)0061 - Приета  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 16-12-2010
Дата на приемане : 16-12-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0499
Брой подписали : 391 - 16-12-2010
Писмена декларация относно създаването на Европейска година за борба с насилието срещу жените  
- P7_DCL(2010)0020 - Приета  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Дата на приемане : 09-09-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0318
Брой подписали : 402 - 09-09-2010
Писмена декларация относно изготвянето на хармонизирана рамка за службите, отговарящи на спешните повиквания към номер 112  
- P7_DCL(2009)0068 - Отпаднала  
Willy MEYER , Ilda FIGUEIREDO , João FERREIRA  
Дата на внасяне : 14-12-2009
Срок : 25-03-2010
Брой подписали : 112 - 25-03-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси