Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Гърция)

Заместник-председател 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Европейски парламент

членове 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки  
- A7-0340/2013 -  
-
JURI 
FEMM 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Седмия и Осмия доклад на Европейската комисия за напредъка относно политиката на ЕС на сближаване и относно стратегическия доклад за 2013 г. във връзка с прилагането на програмите за периода 2007 – 2013 г.  
- FEMM_AD(2013)522835 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във въдоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги  
- REGI_AD(2012)492648 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно открито и съдействащо правителство  
- P7_DCL(2012)0019 - Отпаднала  
Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE  
Дата на внасяне : 09-05-2012
Срок : 13-09-2012
Брой подписали : 179 - 13-09-2012
Писмена декларация относно обявяването на европейска година на съсредоточения върху енологията туризъм  
- P7_DCL(2009)0062 - Отпаднала  
Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Дата на внасяне : 11-11-2009
Срок : 25-02-2010
Брой подписали : 90 - 26-02-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси