Bas BELDER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Staatkundig Gereformeerde Partij (Нидерландия)

Заместник-председател 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация за връзки с Израел
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 11-07-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (A8-0150/2017 - Joachim Zeller) NL  
 

Rapporteur Zeller heeft een goed verslag opgesteld. Gezien de vele verbeteringen die noodzakelijk zijn in het financieel beheer door de Commissie en met name de lidstaten is het echter onverstandig dat het EP nu al kwijting verleent.
Een aantal gewenste verbeteringen zijn genoemd in mijn voorstellen, opgenomen in het rapport.
Ten eerste is een financiële prikkel onmisbaar voor de lidstaten om het financieel beheer te verbeteren. Dat kan door een koppeling te leggen tussen de prestaties door de lidstaten bij de besteding en de hoeveelheid geld dat die lidstaat aan een activiteit kan besteden.
Ten tweede zijn er betere nationale controles nodig. Die vormen een belangrijke voorwaarde voor een single audit waarbij de Europese controle voortbouwt op de nationale controles. Dat vermindert de controlelast voor eindgebruikers.
Ten derde moet de Europese Commissie onderzoeken hoe een betere prioriteitstelling in de EU-begroting kan bijdragen aan vereenvoudiging en daling van de controledruk .
Tot slot dient de verlening van kwijting afhankelijk te zijn van een substantieel beter financieel beheer van EU-middelen door de lidstaten. De nationale verklaring is een nuttig middel hiervoor.
In het verslag wordt dus gevraagd om deze noodzakelijke verbeteringen, maar door de kwijting nu al te verlenen, zullen de lidstaten geen urgentie ervaren voor een koersverandering.

Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) NL  
 

De verslagen Thomas-Olbrycht kunnen niet op mijn volledige instemming rekenen. De Raad en het Parlement verhogen de uitgaven voor de resterende looptijd van het meerjarig financieel kader (MFK), de jaren 2017-2020. De EU zal 6 miljard euro extra aan financiële verplichtingen kunnen aangaan, waarvan 3,9 miljard euro voor uitgaven op humanitair en veiligheidsgebied. Het resterende bedrag wordt besteed aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (1,2 miljard euro) en economische steunmaatregelen (0,9 miljard euro).
Hogere uitgaven als gevolg van de vluchtelingencrisis zijn begrijpelijk, maar zouden moeten worden gecompenseerd door verlaging van uitgaven op andere terreinen. Dat gebeurt helaas nauwelijks (voor minder dan een miljard euro). Bovendien bouwt men meer flexibiliteit in via speciale instrumenten, waardoor het gemakkelijker wordt om verplichtingen aan te gaan die de in het MFK vastgestelde maxima overschrijden.
Daarom onthoud ik mij bij de stemming over deze verslagen.

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) NL  
 

Dit verslag over de begroting van de Europese Commissie voor 2018 krijgt mijn steun niet.
Ten eerste pleit het voor eigen middelen voor de EU, zoals belastingen. Daar verzet ik me tegen, omdat de EU ten dienste moet staan van de lidstaten en dat moet blijken in de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
Ten tweede vraagt het verslag om een verdere stijging van de begroting. Nieuwe prioriteiten zoals migratie en veiligheid zijn een goede zaak, maar er is helaas geen politieke bereidheid dit te compenseren door verlagingen bij andere begrotingslijnen.
Mijn voorstel voor thematische concentratie is in het verslag opgenomen, wat betekent dat de financiële middelen besteed moeten worden aan een beperkt aantal prioriteiten. Dit is echter niet terug te zien in de strekking van het verslag. Prioritering wordt met de mond beleden, maar niet in de praktijk gebracht.
Dat leidt onvermijdelijk tot loze beloften, bijvoorbeeld van groei en werkgelegenheid. Die worden met name gecreëerd in de private sector, geflankeerd door beleid op lidstaatniveau, onder meer voor de nodige hervormingen. Irreële EU-doelstellingen resulteren slechts in teleurstelling en frustratie bij burgers en bedrijven.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно възпоменанието на жертвите на Холокоста и подкрепата за създаване на мемориален център за Холокоста в Бабин Яр  
- P8_DCL(2016)0136 - Отпаднала  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 135 - 13-03-2017
Писмена декларация относно европейските региони, свободни от ГМО  
- P8_DCL(2016)0072 - Отпаднала  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 80 - 13-12-2016
Писмена декларация относно канализиране на помощта от ЕС към терористични организации  
- P8_DCL(2015)0005 - Отпаднала  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Дата на внасяне : 09-02-2015
Срок : 09-05-2015
Брой подписали : 65 - 11-05-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси