Neil PARISH : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 01-02-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на комисии
 • 15-02-2007 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 14-03-2007 / 15-01-2008 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 15-09-2004 / 06-04-2008 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 28-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО  
- AGRI_AD(2007)378883 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно тематичната стратегия за опазване на почвата  
- AGRI_AD(2007)382452 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от засилен мониторинг и налагане на директивата относно защитата на животните, отглеждани за селскостопански цели, и по-специално по отношение на оскубването на гъски  
- P6_DCL(2009)0017 - Отпаднала  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 53 - 08-05-2009
Писмена декларация относно благосъстоянието на домашните и бездомните животни  
- P6_DCL(2009)0012 - Отпаднала  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 294 - 08-05-2009
Писмена декларация за системата за електронна идентификация на овце  
- P6_DCL(2008)0068 - Отпаднала  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Дата на внасяне : 01-09-2008
Срок : 04-12-2008
Брой подписали : 81 - 05-12-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.