Philip BUSHILL-MATTHEWS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия

Заместник 

 • 21-07-2004 / 29-11-2005 : Комисия по външни работи
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-09-2004 / 18-06-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 30-11-2005 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises EN  
- EMPL_AD(2005)360337 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за значението на работните места и правата на работниците в ЕС  
- P6_DCL(2009)0025 - Отпаднала  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 146 - 08-05-2009
Писмена декларация on religious rights and freedoms in France and throughout the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0005 - Отпаднала  
Caroline LUCAS , Claude MORAES , Baroness Sarah LUDFORD , Philip BUSHILL-MATTHEWS , Alain LIPIETZ  
Дата на внасяне : 21-02-2005
Срок : 21-05-2005
Брой подписали : 68 - 21-05-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.