Timothy KIRKHOPE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-07-2014 / 02-10-2016 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС  
- LIBE_AD(2016)569503 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите  
- LIBE_AD(2015)567819 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно „Към Акт за цифровия единен пазар“  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно повишаването защитата на потребителите във връзка с несъответствията между рекламираните и действителните скорости на широколентовия интернет  
- P8_DCL(2016)0045 - Отпаднала  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 109 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси