Catherine STIHLER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 31-01-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 31-01-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 25-01-2017 / 31-01-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-07-2014 / 31-01-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-07-2014 / 31-01-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2017 / 31-01-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г.  
- IMCO_AD(2016)584229 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно „Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС“  
- IMCO_AD(2015)546649 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество  
- IMCO_AD(2015)549108 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) EN  
 

I voted in favour, as the draft amending budget updates both the expenditure and the revenue sides of the budget to take account of the latest developments. It shows that the implementation of the EU programmes of the current financial framework has reached cruising speed.

Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) EN  
 

I voted in favour of this report, which is the logical result of the budget 2019 deal.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) EN  
 

I voted in favour because this vote ensures that there are funds available in the European budget to help Member States, which have been struck by a natural disaster, in an even more timely and efficient way.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно хронични респираторни заболявания  
- P8_DCL(2016)0115 - Отпаднала  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 249 - 25-01-2017
Писмена декларация относно потенциала на цифровите технологии за подобрен и широк достъп до знания  
- P8_DCL(2016)0085 - Отпаднала  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 81 - 13-12-2016
Писмена декларация относно подобряване на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС  
- P8_DCL(2016)0007 - Гласувани с мнозинство  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Дата на приемане : 02-05-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Брой подписали : 465 - 02-05-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни