Chris DAVIES : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Обединено кралство)

Председател 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по рибно стопанство

членове 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по рибно стопанство
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение