Giuseppe GARGANI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 06-06-2011 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
  • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 06-06-2011 / 20-06-2011 : Il Popolo della Libertà (Италия)
  • 21-06-2011 / 04-12-2013 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Италия)
  • 05-12-2013 / 30-06-2014 : Popolari per l’Europa (Италия)

членове 

  • 24-10-2011 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

Заместник 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки  
- JURI_AD(2012)489618 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги  
- JURI_AD(2012)489642 -  
-
JURI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията  
- JURI_AD(2014)524711 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси